Home / O nas / Nota o stowarzyszeniu

Nota o stowarzyszeniu

Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem” została utworzona na mocy art. 15 ust. 1. ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 7 marca 2007r. (Dz. U. Nr 64, poz. 427) jako Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (XIV Wydział Gospodarczy KRS) z dnia 9 października 2008r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej po numerem 0000315116.

Swoim działaniem obejmuje obszar siedmiu gmin: Błonie, Czosnów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Ożarów Mazowiecki i Stare Babice. Gminy tworzące partnerstwo należą do dwóch powiatów: warszawskiego zachodniego oraz nowodworskiego.

LGD „Między Wisłą a Kampinosem” położona jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Stanowi drobną część wielkiego makroregionu nizin środkowej Polski, zwanego “krainą wielkich dolin”. Obejmuje tereny Niziny Mazowieckiej: Równinę Błońsko - Łowicką oraz Kotlinę Warszawską.

Położenie LGD, z dala od skupisk przemysłowych i w obrębie Kampinoskiego Parku Narodowego, jest czynnikiem decydującym o jednolitości przyrodniczej jej obszaru.

Idea zbudowania trójsektorowego partnerstwa publiczno-prywatnego w postaci Lokalnej Grupy Działania zrodziła się na początku 2008r. Inicjatorami utworzenia LGD były trzy Gminy: Czosnów, Kampinos i Leoncin. Gminy te, zanim jeszcze narodził się pomysł powołania LGD, łączyła więź współpracy. Współpraca ta miała jednak charakter nieformalny. W wyniku licznych spotkań przedstawicieli tych jednostek okazało się, że dążą one do realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, mających na celu przede wszystkim aktywizację mieszkańców, budowanie kapitału społecznego oraz lepsze zarządzanie posiadanym potencjałem naturalnym, kulturowym i historycznym. Cele te wprost wpisują się w priorytety osi 4 Leader. Dlatego też podjęto decyzję o połączeniu sił i utworzeniu partnerstwa w postaci Lokalnej Grupy Działania, ponieważ wspólnie znacznie łatwiej jest zrealizować wiele rzeczy, chociażby ze względu na wzajemną wymianę doświadczeń. W marcu Rady Gmin podjęły stosowne uchwały w sprawie utworzenia LGD. Wizja możliwości oraz korzyści dla społeczności lokalnej, jakie daje udział w programie Leader, przyczyniły się do tego, że liczne organizacje pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, zainteresowani rozwojem celów Lokalnej Grupy Działania, wyrazili wolę wstąpienia do LGD. W ten sposób powstało pełne partnerstwo łączące wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

Zebranie Założycielskie Lokalnej Grupy Działania odbyło się 29 kwietnia 2008r. w Leoncinie. Wśród grona założycieli LGD znalazło się 21 członków zwyczajnych, spośród których 4 należało do sektora gospodarczego, 14 do sektora społecznego i 3 do sektora publicznego.

27 sierpnia br., na Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy, zostały wybrane jej władze, w postaci Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, które są odpowiedzialne za jej prawidłowe funkcjonowanie.

Jesienią 2008r. członkowie Lokalnej Grupy Działania podjęli decyzję o rozszerzeniu partnerstwa o kolejne dwie Gminy: Leszno oraz Błonie, zainteresowane członkostwem w LGD „Między Wisłą a Kampinosem”. Po podjęciu przez Rady tych Gmin uchwał o przystąpieniu do Lokalnej Grupy i złożeniu pisemnych deklaracji członkostwa, Zarząd LGD przyjął do je do Stowarzyszenia.

Kolejnym nowym członkiem LGD został także Kampinoski Park Narodowy, na terenie którego leży większa część obszaru zajmowanego przez Lokalną Grupę Działania i który jest spoiwem łączącym wszystkie gminy należące do LGD.

Od momentu zebrania założycielskiego grono członków LGD oraz obszar działania Lokalnej Grupy „Między Wisłą a Kampinosem” ulega nieustannym zmianom. W czerwcu br. Zarząd LGD przyjął do grona członków kolejne dwie gminy zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz rozwoju naszego terenu i w ten sposób obszar działania Lokalnej Grupy uległ rozszerzeniu o teren Gmin: Ożarów Mazowiecki i Stare Babice.

W chwili obecnej Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem” liczy 31 członków, w tym:.

  • 7 gmin: Czosnów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Błonie, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki
  • 19 przedstawicieli sektora społecznego (Kluby Sportowe, OSP, Stowarzyszenia, osoby fizyczne)
  • 5 przedsiębiorców
  • Kampinoski Park Narodowy