Home / Artykuły

Lokalna Grupa Edukacyjna z wizyta na terenie LGD

W dniach 2-3 lipca br. gościliśmy na terenie naszej LGD uczestników projektu „Lokalna Grupa Edukacyjna – kształcenie lokalnych liderów”. Jest to projekt realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację „CIVIS POLONUS” na terenie Gminy Stare Babice oraz Izabelin. Członkami tej grypy są przedstawiciele samorządu terytorialnego, sołtysi, nauczyciele, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedsiębiorcy i rolnicy. Projekt ma na celu przygotowanie lokalnych liderów zaangażowanych w rozwój Gminy do wykorzystania funduszy unijnych poprzez stworzenie Lokalnej Grupy Edukacyjnej oraz jej systematyczne szkolenia.

Seminarium w Mikołajkach

W dniach 12–15 października 2009 r., przedstawiciele LGD „Między Wisłą a Kampinosem” wzięli udział w międzynarodowym seminarium dotyczącym wdrażania projektów współpracy w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pt.: „Projekty współpracy – wymiar międzyregionalny i międzynarodowy”, które odbyło się w Mikołajkach.

Konferencja Potencjał turystyczny obszaru LGD

Konferencja poświęcona kierunkom rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”.
Konferencja zgromadziła ponad 50 osób, mieszkańców, właścicieli punktów gastronomicznych oraz gospodarstw agroturystycznych z gmin Kampinos, Czosnów, Leoncin, Leszno, Ożarów Mazowiecki, Błonie, Stare Babice. Konferencję otworzyła  Blanka Jabłońska - przedstawicielka Gminy Ożarów w LGD.

Szkolenie Leader w Błoniu

W piątek 4 grudnia br. W Urzędzie Miejskim w Błoniu odbyło się szkolenie informacyjne na temat Możliwości wsparcia finansowego rozwoju obszarów wiejskich w ramach osi Leader. Spotkanie zorganizowała Lokalna Grupa Działania - Stowarzyszenie „Miedzy Wisła a Kampinosem”. W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy gminy Błonie.

Konferencja Leader w Krakowie

W dniach 27 – 28 maja 2008r. przedstawiciele Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, działającego jako Lokalna Grupa Działania, utworzona w ramach programu LEADER i obejmująca swoim zasięgiem gminy: Kampinos, Czosnów i Leoncin, wzięli udział w II Ogólnokrajowej Konferencji pn.: „ LEADER W POLSCE – DOŚWIADCZENIA I PRZYSZŁOŚĆ”, która odbyła się w Krakowie.
 Konferencja poświecona była prezentacji i wymianie doświadczeń we wdrażaniu inicjatywy i podejścia LEADER w latach 2004 - 2008 w Polsce i w państwach członkowskich UE, a także upowszechnieniu informacji oraz dobrych praktyk w zakresie zrealizowanych projektów w kontekście zadań zapisanych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

LGD - Otwarcie biura

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 22 września 2009r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się uroczyste podpisanie umów o przyznanie pomocy na funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania na rok 2009. W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” umowę podpisali: Prezes LGD i Zastępca Wójta Gminy Kampinos – Paweł Białecki oraz Wiceprezes LGD i Zastępca Wójta Gminy Czosnów – Piotr Rutkowski. Przyznana pomoc przeznaczona jest na na zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy Lokalnej Grupy Działania, doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, nabywanie umiejętności przez LGD oraz jej aktywizację.

Wystawa - Chopin tak bliski...

W marcu br. w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego została otwarta wystawa prac plastycznych uczestników konkursu „Chopin tak bliski...” zorganizowanego przez LGD „Między Wisłą a Kampinosem” w czerwcu 2009 r. Wystawę otworzyli: Paweł Białecki – Prezes Zarządu LGD „Między Wisłą a Kampinosem”, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Jan Żychliński oraz członek Zarządu Powiatu i przedstawiciel Powiatu w LGD - Andrzej Wołczyński, gościem specjalnym był b. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kazimierz Michał Ujazdowski wraz z małżonką,

Pieniądze unijne dla LGD!

Po pięciu miesiącach oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu na wybór Lokalnych Grup Działania do realizacji opracowanych przez nie Lokalnych Strategii Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił wyniki. Wśród 35 LGD wybranych z terenu Mazowsza znalazła się Lokalna Grupa Działania „Miedzy Wisłą a Kampinosem”. Unijne środki w wysokości 6 872 676 zł zostaną wykorzystane na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. W ramach jej realizacji, przyznane środki finansowe będzie można przeznaczyć na projekty dotyczące budowy i wyposażenia obiektów pełniących funkcje turystyczne, sportowe, społeczno-kulturalne i rekreacyjne, na urządzanie terenów zieleni i miejsc wypoczynku, na budowę placów zabaw, punktów widokowych, szlaków turystycznych, odnawianie i renowację kapliczek i zabytków, wyposażanie świetlic wiejskich i wspieranie ochotniczych straży pożarnych. Środki finansowe wykorzystane będą również na organizację szkoleń, festynów, imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców terenu działania LGD, a także na pomoc w podejmowaniu działalności pozarolniczej i tworzeniu mikroprzedsiębiorstw.

Komunikat

W związku z sytuacją powodziową na terenie objętym LSR  spotkanie planowane  na 25.05.2010 w Kampinosie zostaje odwołane i przesunięte  na dzień 16.06.2010. Spotkanie odbędzie się tuż po zakończeniu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, na sali konferencyjnej urzędu gminy Kampinos.

Spotkanie na temat środków z PROW

W dniu 20 maja 2010 roku w Zespole Szkół W Kampinosie odbyło się spotkanie poświęcone możliwością pozyskiwania środków finansowych za pośrednictwem LGD. Do udziału w spotkania zaproszeni zostali mieszkańcy Gminy Kampinos, którzy zainteresowani są pozyskiwaniem środków z PROW.