Home / Archiwum / Konkursy / Ogłoszenie - „Odnowa i rozwój wsi”

Ogłoszenie - „Odnowa i rozwój wsi”

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów

tel./fax (22)7940488, e-mail: biuro@lgdkampinos.pl

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

      Wnioski należy składać w terminie od 26 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 10 czerwca 2014 r. o godzinie 16:00. Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio (tj. osobiście) w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Gminnej 6, 05-152 Czosnów (budynek Urzędu Gminy Czosnów).

Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: 932 373,00 zł.

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

  • wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  • wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji określonych w LSR;
  • kryteria  wyboru operacji przez LGD, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji  projektu w ramach LSR
  • minimalne wymagania, których  spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
    • Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – www.lgdkampinos.pl
    • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – www.mazovia.pl

Minimalne wymagania, jakie musi spełnić projekt, aby został wybrany do dofinansowania – 15 pkt.

Pytania prosimy kierować na adres email: biuro@lgdkampinos.pl lub telefonicznie: (22) 794-04-88. Wnioskodawcy mogą skorzystać z pomocy eksperta przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych po wcześniejszym umówieniu się z biurem stowarzyszenia.

Uwaga!

      W celu ułatwienia przygotowania wniosku o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 6z w formacie .xls. Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na w/w nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek XLS.