Home

Wizualizacja

UWAGA! - Informacje o aktualnych naborach znajdują się w dziale KONKURSY

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Na podstawie § 23 ust. 8 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem”, § 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” oraz § 6 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem”, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek), godzina 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

Kolejny nabór wniosków

Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy, tym razem dla m.in. jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, osób fizycznych!

Zawieszenie działania generatora wniosków!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dnia 21 lutego 2017 r. zostaje zawieszone działanie generatora wniosków. Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych edytowalnych dokumentów (excel i word).

Zmieniona informacja pomocnicza przy wypełniania biznesplanu

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2017 r. została również zmieniona Informacja pomocnicza przy wypełniania biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Pomocnicze tabele finansowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła w dniu 6 lutego 2017 r. pomocnicze tabele finansowe (7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2) z wprowadzonymi formułami, które ułatwią Państwu poprawne przygotowanie rachunku zysków i strat, wskaźnika NPV oraz obliczenie wskaźnika rentowności.

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie

Szkolenie dla Rady i pracowników Biura

W dniu 24 stycznia br. odbyło się szkolenie dla pracowników Biura oraz członków Rady, które poprowadziła Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020.

UWAGA!

 

ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW!

  

Radosna nowina

Dziś w końcu możemy podzielić się kolejną radosną nowiną!

Projekt pt. "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne’’ został wybrany do dofinansowania.

Podpisanie listu intencyjnego z Fundacją Dumni Polską

W dniu 18 stycznia 2017 roku podpisaliśmy kolejny list intencyjny z Fundacją Dumni Polską, którą reprezentował Pan Wojciech Samczuk. Dziękujemy i liczymy na udaną współpracę!

Informacja

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” przy ulicy Gminnej 6, 05-152 Czosnów jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.

Już niedługo kolejne nabory!

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której zostanie zamieszczona informacja dotycząca planowanych szkoleń.

Podsumowanie szkolenia

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej

Spotkanie grupy roboczej

4 stycznia 2017 roku w siedzibie Kampinoskiego Parku Narodowego odbyło się spotkanie robocze w celu przygotowania wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalna grupą działania” pt. ,,Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD’’

Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD

W dniu 3 stycznia 2017 roku podpisaliśmy list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w ramach projektu „Marka lokalna szansą rozwoju obszarów LGD” w obecności Starosty Powiat Warszawski Zachodni.

List intencyjny z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek!

22 grudnia 2016 r. został podpisany kolejny list intencyjny w sprawie współpracy w celu utworzenia marki lokalnej na obszarze Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ tym razem z Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek

Spotkanie LGD z Instytucją Wdrażającą

13 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD z Instytucją Wdrażającą dotyczące podsumowania i planowania zadań w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014-2020.

Wiślany Okrągły Stół

W dniu 13 grudnia 2016 roku odbył się pierwszy "Wiślany Okrągły Stół" jako realizacja „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Mazowieckim na lata 2014–2020” i wstęp do cyklicznych spotkań i warsztatów regionalnych, które mają służyć wypracowaniu programu służącego wykorzystaniu potencjału Wisły na odcinku mazowieckim.

Szkolenie

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach poddziałania działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 zapraszamy potencjalnych beneficjentów na bezpłatne szkolenie w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Szkolenie przeprowadzi Pani Katarzyna Jórga - członek Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.