Home

Wizualizacja

UWAGA! - Informacje o aktualnych naborach znajdują się w dziale KONKURSY

Zawiadomienie

Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestów w ramach naborów 1/2017 oraz 2/2017

Szkolenie

Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy przed nami od 3 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. zapraszamy potencjalnych Wnioskodawców na szkolenie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020.

Dyżury Członków Rady!

Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę.

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2017 i 2/2017

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 1/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru 2/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przedstawiamy wyniki oceny operacji:

Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie

7 MARCA 2017

Warto przyjść z pomysłem na projekt i skonsultować swój wniosek.
Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020.
Zapraszamy!

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Na podstawie § 23 ust. 8 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem”, § 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” oraz § 6 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem”, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek), godzina 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

Kolejny nabór wniosków

Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy, tym razem dla m.in. jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, osób fizycznych!

Zawieszenie działania generatora wniosków!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dnia 21 lutego 2017 r. zostaje zawieszone działanie generatora wniosków. Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych edytowalnych dokumentów (excel i word).

Zmieniona informacja pomocnicza przy wypełniania biznesplanu

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2017 r. została również zmieniona Informacja pomocnicza przy wypełniania biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

Pomocnicze tabele finansowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła w dniu 6 lutego 2017 r. pomocnicze tabele finansowe (7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2) z wprowadzonymi formułami, które ułatwią Państwu poprawne przygotowanie rachunku zysków i strat, wskaźnika NPV oraz obliczenie wskaźnika rentowności.

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie

Szkolenie dla Rady i pracowników Biura

W dniu 24 stycznia br. odbyło się szkolenie dla pracowników Biura oraz członków Rady, które poprowadziła Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020.

UWAGA!

 

ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW!

  

Radosna nowina

Dziś w końcu możemy podzielić się kolejną radosną nowiną!

Projekt pt. "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne’’ został wybrany do dofinansowania.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.